Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. | definitie  

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. WS Products: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap WS All Products, gevestigd te Leiden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60199520.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie WS Products een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: WS Products en de Wederpartij gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan WS Products zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
5. Werkzaamheden: de werkzaamheden waartoe WS Products zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, voeg- en coatwerk met betrekking tot projecten in de openbare ruimte.
6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door WS Products te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, onderhoudsmiddelen, lijmen, voegmiddelen en accessoires voor voegmiddelen en lijmen.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WS Products en iedere Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

1. Elk mondeling en Schriftelijk aanbod van WS Products (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van WS Products dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Voorts kan de Wederpartij geen rechten ontlenen aan een aanbod van WS Products dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van de ene Partij door de andere Partij is aanvaard. Indien de Wederpartij een bestelling of opdracht plaatst zonder dat daaraan een concreet aanbod van WS Products is voorafgegaan, geldt de bestelling c.q. opdracht van de Wederpartij als aanbod en de eventuele bevestiging van de bestelling respectievelijk opdracht als aanvaarding daarvan door WS Products.
4. Een aanbod van WS Products kan uitsluitend ongewijzigd door de Wederpartij worden aanvaard, tenzij WS Products anders aangeeft.
5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. | termijnen

1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe WS Products zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van WS Products treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij WS Products Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en WS Products na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. Een redelijke termijn voor de nakoming dient te worden vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.
2. Verzuim van WS Products biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5. | verplichtingen van de wederpartij in het algemeen

1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door WS Products aangewezen wijze, aan WS Products te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan WS Products verstrekte informatie.
2. Voorts dient de Wederpartij WS Products steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden WS Products zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6. | uitvoering van werkzaamheden

1. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

  • het tewerkgestelde personeel van WS Products binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt;
  • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
  • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken zaken;
  • de eventueel door de Wederpartij ter beschikking te stellen zaken tijdig ter beschikking staan van WS Products;
  • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
  • het tewerkgestelde personeel van WS Products op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking heeft over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
  • alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen.

2. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is WS Products, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en schade door te berekenen aan de Wederpartij.

Artikel 7. | losse verkoop van producten

1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst en in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden verwerkt.
2. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Bezorgkosten komen voor rekening van de Wederpartij indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van WS Products in artikel 4.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is WS Products, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
6. Indien WS Products bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals kosten in verband met meerdere bezorgpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8. | oplevering van werkzaamheden en klachten

1. Op het moment dat door WS Products aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te (doen) onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Wederpartij.
4. Klachten met betrekking tot de uitgevoerde Werkzaamheden dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor WS Products uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan WS Products bestaan.

Artikel 9. | onderzoek en klachten ten aanzien van producten

1. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 7, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien het geleverde naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan WS Products en dient zij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt.
2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor WS Products uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan WS Products bestaan.

Artikel 10. | overmacht

1. WS Products is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop WS Products geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan materieel of installaties, oproer en molest.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien WS Products bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is WS Products gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. | opschorting en ontbinding

1. WS Products is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst WS Products ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door WS Products in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is WS Products gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij haar betalingsverplichtingen jegens WS Products reeds volledig is nagekomen.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WS Products uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die WS Products ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien WS Products de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

Artikel 12. | prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle door WS Products vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien zich tussen het moment van totstandkoming en de (op)levering voor WS Products (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in inkooprijzen of lonen, is WS Products gerechtigde de prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen.
3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is WS Products gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen. WS Products is in dat geval niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens WS Products is nagekomen.
4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. WS Products hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
5. WS Products is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
6. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13. | aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van WS Products, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is WS Products na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan WS Products kan worden toegerekend.
3. WS Products is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Mocht WS Products ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft WS Products te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient WS Products hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WS Products ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van WS Products is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van WS Products betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van WS Products beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WS Products betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WS Products nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door WS Products afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van WS Products dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens WS Products bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering.
7. De Wederpartij vrijwaart WS Products van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan WS Products toerekenbaar is. Indien WS Products uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden WS Products zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WS Products, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WS Products en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14. | eigendomsvoorbehoud

1. Alle door WS Products geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht WS Products hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan WS Products of de door WS Products aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. WS Products is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien WS Products geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan WS Products te verpanden.
6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door WS Products aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 15. | slotbepalingen

1. WS Products is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
2. WS Products is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van WS Products een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door vpngids.
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door vpngids.
Save settings
Cookies settings